Föreläsningspass 4

Bo Hejlskov Elvén

Kristina Taylor

Alexander Rozental

Åsa Nilsonne

Tanja Suhinina

Yvonne Lin

Jennifer Strand

Alexander Rozental

Alexander Rozental är legitimerad psykolog och filosofie doktor i psykologi. Han läste på psykologprogrammet vid Linköpings universitet och arbetade därefter inom öppenvårdspsykiatrin, unga vuxna, Karolinska institutet samt PBM. Alexander var länge aktiv i Psykologifabriken och släppte 2014 boken ”Dansa på deadline” på Natur & Kultur tillsammans med journalisten Lina Wennersten. Han doktorerade vid Stockholms universitet om negativa effekter av psykologisk behandling via Internet och har parallellt forskat om behandlingsinterventioner för prokrastinering. Idag bor Alexander i London där han är gästforskare vid University College London, samtidigt som han fortsätter att bedriva forskning vid Stockholms universitet och jobba med patienter och bedriva utbildning hos KBT-Psykologerna i Uppsala.

Om negativa effekter av psykologisk behandling

Negativa effekter av psykologisk behandling är ett outforskat område som inte har rönt särskilt stort intresse bland forskare eller kliniker. Detta trots att det har funnits empiriska belägg för att mellan 5-10 % av alla patienter försämras under sin behandling. Samtidigt har det spekulerats i att det kan finnas andra typer av oönskade händelser, exempelvis att nya symptom uppstår. Inom ramen för sin avhandling har Alexander Rozental tillsammans med kollegor forskat om negativa effekter av Internetbaserad psykologisk behandling. Resultatet av en patient meta-analys visar att 5,8 % försämrades under sin behandling, jämfört med 17,4 % av de som stod på väntelista. Vidare upplevde 9,3 % andra typer av negativa effekter, vilka bland annat kännetecknades av mer ångest, stress och dåligt samvete. Ett självskattningsformulär för att studera oönskade effekter av psykologisk behandling har också tagits fram och utvärderats, vilket finns gratis att ladda ner via www.neqscale.com.

 

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne är senior professor i medicinsk psykologi, Psykiater. Författare. Mor. Hon utbildade sig till leg. psykoterapeut (kognitiv inriktning) och byggde så småningom på med Dialektisk Beteendeterapi, har tillsammans med Anna Kåver skrivit den svenska läroboken. Övergått till att vara författare, skriver just nu på en bok om psykofarmaka, närmare bestämt om varför hon valde bort dem….

Om förändrade medvetandetillstånd

Jag kommer att diskutera förändrade medvetandetillstånd, och hur de kan uppfattas och/eller missuppfattas inom psykiatrin, Ställer vi korrekta diagnoser? Finns det tillstånd som förklaras bättre utifrån ett annat paradigm än det psykiatriska, och vad ska vi i så fall göra med dem?

Fotograf: Viktor Gårdsater

 

Maria Björk

Maria Björk leg. psykolog/psykoterapeut har tidigare arbetat inom psykiatrin och BUP och arbetar nu heltid på Traumamottagning Elefanten BUP i Linköping. Maria möter i sin vardag barn som har komplex grad av traumatisering och har ett särskilt fokus på behandling av de yngre barnen.

Maria har en bred utbildning som hjälper henne i det dagliga arbetet. Både i TF- KBT (Traumafokuserad KBT), PE (Prolonged Exposure), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och BOF (Barnorienterad Familjeterapi).

Om traumafokuserad behandling för yngre barn som varit utsatta för sexuella övergrepp

Föreläsningen kommer handla om traumafokuserad behandling för yngre barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Från ett sexuellt övergrepp av icke närstående person till multipla sexuella övergrepp av närstående under uppväxtåren. Maria kommer även ta upp de utmaningar som finns i att behandla de yngre åldersgrupperna och hur vi kan behöva anpassa behandlingens olika delar utifrån barns särskilda behov och förutsättningar.

 

Tanja Suhinina

Tanja Suhinina är legitimerad psykolog och sexolog. Hon arbetar på vårdcentral, föreläser och skriver.

Om sexualitet - sagan, cirkeln, pyramiden

Tre av sexologins viktigaste modeller på en timme! I denna workshop kommer vi prata om mänsklig sexualitet och föreställningar (korrekta eller felaktiga) som finns runt den och påverkar oss i vårt arbete. Vi jobbar utifrån case och förhoppningen är att du kommer ut med fler frågor än vad du hade när du kom in - men också med verktyg som visar vad du kan göra härnäst.

 

Yvonne Lin

Yvonne Lin är en känd media- och hälsoprofil med idrottslig bakgrund från kampsport och med två VM-guldmedaljer i bagaget. Hon är aktiv inom idrottsrörelsen nationellt och internationellt och VD för företaget Ylab. Yvonne har en tvärvetenskaplig akademisk utbildning inom fysiologi och psykologi på magister och masternivå. Hon har författat nio böcker inom hälsa och träning och är bland annat känd från Sveriges Radio där hon verkade som hälso- och träningsexpert under flera år.

Om ortorexi

Sedan femton år tillbaka har kliniken där Yvonne Lin är VD arbetat med ortorexi – ett fenomen som karakteriseras av ett tvångsmässigt förhållande till att äta hälsosamt, oftast i kombination med destruktiv träning. Under sin föreläsning kommer Yvonne att ge en inblick i ortorexins semantik, historik, fysiologi och psykologi, samt berätta om likheter och skillnader med andra ätstörningar och närliggande tillstånd.

 

Jennifer Strand

Jennifer disputerade år 2014 med en avhandling som handlade om betydelsen av tidiga relationella erfarenheter för psykotiska symptom. Bland annat fokuserade hon på samband mellan anknytningsmönster och typ av symtom. Numera arbetar Jennifer som lektor i psykologi och undervisar främst i kvalitativ metod. Hon leder även ett forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med Psykos Sahlgrenska och vars syfte är att utvärdera och förbättra det familjestöd som psykiatrin erbjuder föräldrar med psykossjukdom och deras barn. Inom projektet undersöks även samband mellan en förälders erfarenheter (t.ex. anknytning och eventuella trauma) och barnets välbefinnande.

Om föräldraskap och psykossjukdom ur barnets och förälderns perspektiv - “Min pappa har eldsjukan, den kommer när han är ledsen”

Denna föreläsningen kommer att behandla forskning som är relevant för att förstå vilka svårigheter personer med psykossjukdom kan uppleva i sitt föräldraskap. Jennifer kommer också att presentera forskning som belyser barns erfarenheter av att växa upp med en psykossjuk förälder, samt vilka konsekvenser det kan få för barn på gruppnivå. Vidare kommer barnperspektivets roll i vuxenpsykiatrin att diskuteras.

 

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, & Kristina Taylor, ordförande i Etikrådet

Om diskussion kring etiska frågeställningar tillsammans med etikrådet!

Psykologer står ofta i etiska dilemman i arbetet. Därför har Psykologförbundet ett etikråd som dels handlägger klagomål och dels rådger psykologer i etiska frågor. Här får ni deltagarna i workshopen skicka in frågor i förväg. Kanske har ni stött på något dilemma eller så har ni funderat hur det kan bli i olika situationer. Bland dessa inskickade frågor kommer Kristina och Bo sedan välja ut några som sedan diskuteras efter en kort introduktion. En workshop som byggs av oss deltagare alltså.

Mikael Wallsbäck

 

Mikael Wallsbeck

Mikael är en idrottspsykologisk rådgivare med en European master i sport and exercise psychology från Högskolan i Halmstad och är utbildad steg 1 terapuet i KBT. Han har tidigare varit ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening (SIPF). Numera arbetar han praktiskt med enskilda idrottare, lag samt individer och företag i näringslivet. Mikael driver även företaget Imagine that AB, podcasten “Hjärnskrynklarna” samt bloggen idrottspsykologi.info.

“Om att arbeta med mentala föreställningar inom idrotten"

Denna workshop kommer att beröra praktiska tips i arbetet med mentala föreställningar (visualisering) inom idrotten. Visualisering används dock även inom näringslivet som ett medel för att förbättra prestationen samt samarbetet med kollegorna. Mikael kommer bland annat att berätta om vilka positiva effekter man kan uppnå med sin klient genom att systematiskt arbeta med mentala föreställningar samt även hur man själv skriver egna mentala övningar.

 

Mail: info@ps17.se

Hashtag: #ps17liu

Copyright @ All Rights Reserved